سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کاوسیان – پژوهشگاه نیرو، گروه دیسپاچینگ و تله متری

چکیده:

این مقالـه بـ ه بررسـی پروتکلهـای مطـرح بـرای سیسـتمهای اتوماسیون شبکه های توزیـع بـرق کـه بـر مبنـای جمـع آوری اطلاعات راه دور و نظارت کنترلی (SCADA) اسـتوار اسـت، می پردازد . ضمن اشاره بـه اهمیـت انتخـاب پروتکـل در ایـن سیستمها، ویژگیها و تفاوتهای دو پروتکل IEC 870-5-101 وDNP3 با جزئیا ت معرفی می شوند . با بررسی مسائل مطرح در شبکه های توزیع و بخصوص شرایط منطقه ای ایران، بـه ذکـر دلایلی از قبیل عملکرد، ساده بـودن، پشـتیبانی و رواج نشـان خواهیم داد که گزینه مناسب برای پروژه های حـال حاضـر در این زمینـه پروتکـل IEC 870-5-101 مـی باشـد . در صـورت وجود زیرساخت های شبکه کـامپیوتری مبتنـی بـر TCP/IP ، پروتکل IEC 870-5-104 را مـی تـوان در نظـر گرفـت و در آینــده دور ممکــن اســت پروتکــل IEC 61850 عــلاوه بــر اتوماسیون پست در این زمینه هم مطرح گردد .