سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران
علی حمیدی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علم و

چکیده:

انتخاب چارچوب مناسب برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مسائل اساسی است که کلیه کسانی که به تدوین این طرح اقدام م یکنند با آن مواجه هستند. زیرا این موضوع از دو جنبه دارای اهمیت است: اول این که زمانی که کار تدوین طرح آغاز شد، امکان تغییر چارچوب به سادگی وجود ندارد و تا انتهای کار باید با استفاده از ابزارهای همان چارچوب تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شود. دوم این که چارچوب انتخاب شده اثر مستقیم بر زمان، هزین هها و خروجی طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد از این نظر باید چارچوب مناسب با توجه به محدودیت های موجود در محیط مورد نظر با دقت و درایت ویژه انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.