مقاله انتخاب ژنوتيپ هاي گندم متحمل به تنش خشکي پايان فصل براي عملکرد دانه و شاخص برداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: انتخاب ژنوتيپ هاي گندم متحمل به تنش خشکي پايان فصل براي عملکرد دانه و شاخص برداشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص برداشت
مقاله شاخص هاي حساسيت و تحمل به خشکي و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اميريزدان سپاس
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش ژنوتيپ هاي گندم نان نسبت به تنش خشکي پس از مرحله گل دهي و تعيين ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي، اين آزمايش با ۱۸ ژنوتيپ گندم نان در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو شرايط نرمال و تنش خشکي طي سال هاي زراعي ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي کرج اجرا شد. تجزيه واريانس مرکب داده ها نشان داد که اثر سال، آبياري، ژنوتيپ، اثر متقابل ژنوتيپ × سال براي صفت عملکرد دانه معني دار بودند. از نظر صفت شاخص برداشت فقط اثر آبياري و ژنوتيپ معني دار بود. بر اساس شاخص هاي حساسيت به تنش و تحمل، ژنوتيپ C-83-7 و بر اساس شاخص هاي تحمل به تنش، ميانگين هندسي عملکرد و شاخص بهره وري ژنوتيپ C-83-8 به عنوان ژنوتيپ هاي متحمل انتخاب شدند. ضرايب همبستگي اين شاخص ها با يکديگر در مورد MP و GMP و STI معني دار شد و با توجه به اين که شاخص STI با شاخص هاي GMP، MP، TOL و SSI همبستگي معني دار داشت و هم چنين با توجه به اين که اين شاخص به طور موثر ژنوتيپ هاي گروه A را از ساير گروه ها تفکيک کرد، بنابراين به عنوان مناسب ترين شاخص براي گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي شناخته شد.