سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید جمال الدین خواجه الدین – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مینا عقدائی – کارشناس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی اصف

چکیده:

فضای سبز در مناطق خشک متناسب با گسترش آن نیاز به آب بیشتری دارد.کمبود آب از توسعه فضای سبز در مناطق خشک جلوگیری می کند و امکان توسعه آن را محدود می سازد.اکثر گیاهان کشت شده در فضای سبز اصفهان نیاز آبی زیادی دارند که پتانسیل آب برگ این گیاهان بالا است و این گیاهان مناسب برای فضای سبز این منطقه نمی باشند.گونه های غالب کشت شده در فضای سبز اصفهان از دو گونه تشکیل شده که در صورت جایگزینی آنها با گونه هایی که نیاز آبی کمتری دارند آب بیشتری برای توسعه فضای سبز در اختیار خواهد بود.برای انتخاب گونه های مناسب با خصوصیات مورد نظر از گونه های کشت شده در فضای سبز اصفهان ۱۹ گونه انتخاب گردیده ودر یک آزمایش آبیاری تحت بررسی قرار گرفت.در این آزمایش دو گونه نارنج و بلوط برای اصفهان معرفی جدید بود که هدف بررسی امکان استفاده از آنها در فضای سبز منطقه بود.آزمایش در یک طرح فاکتوریل کرت های دوباره خرد شده با پنج تکرار اجرا گردید.دو نوع خاک و ۵ میزان آبیاری به ترتیب کرت های اصلی و فرعی بود که گیاهان در گلدان های پلاستیکی ۲۰ لیتری تحت آبیاری قطره ای کشت شدند.برای کمی کردن مقاومت به خشکی گیاهان هرگونه پتانسیل آب گیاهان با دستگاه محفظه فشار اندازه گیری شد.برای ارزیابی مقاومت به خشکی گیاهان تحت آزمایش تعداد گیاهان زنده در پایان آزمایش و مقدار پتانسیل آب اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.تا ضریب مقاومت به خشکی گیاهان IDTS محاسبه و معرفی گردید ضریب IDTSگیاهان را به ۵ گروه تقسیم بندی کرد: ۱٫گروه گونه های با نیاز آبی زیادIDTS<102.گونه های با نیاز آبی کمIDTS 10-153.گونه های با نیاز آبی معمولی IDTS 15-204.گونه های مقاوم به خشکی IDTS 20-255.گونه های متحمل خشکی IDTS>25 براساس گروه بندیIDTS پیشنهادی گونه های بید Salix و کبوده و سپیدارspp populousگونه های با نیاز آبی زیاد چنار platanus و ابریشم ایرانیAlbizia گونه های با نیاز آبی کم و بلوطQuercusو زیتونOlea گونه های محتمل خشکی دراقلیماصفهان در شرایط تحت آبیاری در فضای سبز معرفی شدند.با استفاده از دندروگرام اطلاعات موجود گونه ها گروه بندی گردیده که گروه های گیاهی تفکیک شده با ضریب خشکیIDTS معرفی شده عینا مشابه است