سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین بانگیان – دانشجوی مقطع دکترای مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
ناصر پیروزنیا – کارشناس حفاظت از محیط زیست، شرکت ملی مس ایران، طرح مس سونگون

چکیده:

با استخراج هرچه بیشتر از معادن و عمیق و وسیعتر شدن فضای عملیاتی آنها، وسعت زمینهای تحت تأثیر فعالیتهای معدنکاری، به ویژه انباشتگاههای باطله، روز به روز رو به افزایش میباشد . درنتیجه هر روز ضرورت انجام بازسازی معادن نیز بیشتر میشود . جهت بازسازی یک معدن، به منظور هر نوع استفادهی بعدی از زمینهای تحت تأثیر و حفاظت از محیط زیست منطقه، انتخاب و کاشت گونههای گیاهی یکی از مراحل مهم است . در این مقاله بدین منظور روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی معرفی و بکارگرفته شده است . به عنوان مطالعهی موردی نیز انتخاب گونههای گیاهی در طرح بازسازی معدن مس سونگون با هدف جنگلکاری بررسی و انجام گردیده است . در آخر نیز نتیجه شده است که مناسبترین گونههای گیاهی در محدودهی باطلههای معدنی و زمینهای دارای آلایندههای اسیدی و فلزی، به ترتیب اولویت آجصحرایی، درختغان، راش، سماقکوهی، آلوش، افرا و نارون میباشند . همچنین درختان بومی زبانگنجشک، بلوط و ممرز برای زمینهای با شرایط خنثی
و یا قلیایی انتخاب و پیشنهاد گردیدهاند