سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید کامران مویدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
مریم پوراکبر –

چکیده:

به تازگی یک جبر نسبیتی ناجا به جایی شامل دو پارامتر دگرگونش توسط کوئیزنی و تکاچوک در یک فضا-زمان (D+1) بعدی معرفیگردیده است که وجود یک کمینه طول در اندازه گیری فواصل را پیشگویی می کند. در این پژوهش با در نظر گرفتن رابطه خاصی میان پارامترهای دگرگونش جبر نسبیتی ناجابه جایی کوئیزنی – تکاچوک یک نمایش مختصاتی برای عملگرهای مکان و تکانه تعمیم یافته به دست می آوریم که این نمایشها تا مرتبه اول برحسب پارامترهای دگرگونش معتبر می باشند. آنگاه با استفاده از نمایشهای مختصاتی به دست آمده برای عملگرهای مکان و تکانه تعمیم یافته به ارائه تعمیمی از معادله دیراک می پردازیم که در آن برخلاف معادله دیراک متعارف جملات شامل مشتقات فضا – زمانی بالاتر از مرتبه اول تابع موج نیز وجود دارند. در ادامه انتشارگر فرمیونی را برای معادله دیراک تعمیم یافته به دست آورده و نشان می دهیم که در حالت خاصی که پارامترهای دگرگونش برابر صفر اختیار شوند انتشارگر فرمیونی تعمیم یافته به همان انتشارگر فرمیونی برای معادله دیراک متعارف تبدیل می شود.