سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محدثه عباس نژاد – گروه فیزیک دانشگاه تهران
مجتبی (فرزین) آقامیر – گروه فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

انتشار امواج فرکانس بالا در یک موجبر پلاسمای استوانه ای در حضور میدان مغناطیسی خارجی با به کارگیری تئوری پلاسمای گرم بررسی شده است . چهار خانواده مدهای الکترومغناطیس و الکتروستاتیک مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور رابطه پاشندگی با استناد به شرایط مرزی مسئله؛ به حل یک دترمینان ۸×۸( مدهای الکترومغناطیس ) و۴×۴( مدهای الکتروستاتیک ) منتهی می شود، که با صفر قرار دادن و حل همزمان آن با معادله موج خطی مربوطه فرکانس ویژه مدها مشخص می شود . نتایج عددی مربوط به مدهای متقارن سمتی l=0به دست آمده است