سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسترن منصور – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین
روح الله کریم زاده سورشجانی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین

چکیده:

انتشار لیزرهای پر قدرت فمتوثانیه در هوا می تواند شامل مکانیزمهای پراش خطی ، ضریب شکست خطی و غیر خطی و یونیزاسیون مولکولهای هوا باشد . در اینکار، ما انتشار تپهای لیزر فمتوثانیه با شدت بالا را در هوا شبیه سازی نموده ایم . برای این منظور انتشار یک باریکه گوسی که توسط یک عدسی کانونی شده است را در نظر می گیریم . معادله دیفرانسیلی انتشار که به صورت عددی محاسبه می شود، شامل پدیده های پراش خطی و پدیده های غیر خطی خود کانونی و خود وا کانونی پلاسمایی که به دلیل یونیزاسیون چند فوتونی مولکولهای هوا ایجاد می شود، می باشد . نتایج نشان می دهد، که قبل از محل کانون هندسی عدسی، حلقه هایی در توزیع شدت تپ در هوا به وجود می آید . محاسبات برای دو فاصله کانونی متفاوت ) f= 50 cm و ) f= 25 cm و برای شدتهای مختلف انجام می شود . اهمیت نتایج و پیامد آن در برهمکنش لیزرهای فمتوثانیه با مواد مورد بحث قرار می گیرد