سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سالار باهر – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
رضا سپه وند – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد
ژیلا راهپیما – گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده:

مد پلاسمون – پولاریتون سطحی (SPP) یک برانگیختگی الکترومغناطیسی است که در سطح یک فلز خوب ایجاد می شود . این نوع مد ذاتـا یـک برانگیختگـی دو s – غیر خطـی بـا قطبیـدگی SPP بعدی است که میدان الکترومغناطیسی آن بطور نمایی نسبت به فاصله از سطح فلز کاهش می یابد . در این مقاله انتشار مدهای ( صطلاحا، مدهای ) TE در یک ابر شبکه بررسی می شود . هر یک از لایه ها ی ابرشبکه با یک تابع دی الکتریک از نوع – کر ، توصیف مـی گـردد . اعمـال شـرایط مرزی در فصل مشترک لایه ها منجر به روابط پاشندگی می شود . نمودار تغییرات فرکانس نسبت به ضریب غیرخطی ( یا بـردار مـوج ) از طریـق حـل عـددی روابـط پاشندگی غیرخطی انجام می گیرد .