سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول ترکش اصفهانی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه کاشان
علی قربان پورارانی – دانشیار مکانیک، دانشگاه کاشان
محمد هاشمیان – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق انتشار موج پیچشی (عرضی) در نانولولههای کربنیچندجداره بوسیلهی سه مدل پوستهیالاستیک، تیر اویلر- برنولی و تیر تیموشنکو مورد بررسی قرار گرفته است. اثر محیط الاستیک پیرامون نانولولهکربنی براساس نظریهی وینکلر، نیروهای واندروالس بین نانولولهها براساس نظریهی لئونارد – جونز و اثر مقیاس کوچک بر اساس نظریهی ارینگن لحاظ شده است. برای مدل کردن انتشار موج در نانولولهها فرض شده که هر جدارهی نانولوله حرکتی مستقل از دیگر جدارهها دارد، در واقع هر جداره به عنوان یک پوسته یا تیر مجزا از دیگرنانولولهها ارتعاش می- کند و در نتیجه موج در فرکانسهای مختلف در نانولولههای هم محور و ناهم محور انتشار مییابد. نتایج بدست آمده نشان دهندهی تغییرات ناگهانی در سرعت موج در برخی فرکانسهای بحرانی بوده و نتایج عددی حاصل از مدل سازی تیر اویلر برنولی، تیرتیموشنکو و روش پوستهی پیوسته برای نانولولههای دو جداره با در نظر گرفتن اثرمقیاس کوچک در نمودارهای سرعت موج بر حسب عدد موج و فرکانس بر حسب عدد موج ارائه و مقایسه شده است