سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب سجادی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
میرفائز میری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

اگرچه روش اسپکتروسکپی موج پخشی بطور گسترده ای برای مطالعه خواص دینامیکی کف بکار رفت ه اسـت، امـا قـادر نیـست درک روشـنی از جزئیات پخش فوتونها در کف بدست دهد . از اینرو شبیه سازی پخش فوتونه ا در کف بسیار حا ئز اهمیت است . در ایـن مقالـه انتـشار نـور در یـک کـف سه بعدی نامنظم با رهیافت گشت تصادفی فوتونها مورد بررسی قرار گرفته است . از آنجاکه اجزاء هندسی یک کف نامنظم نظیـر فیلمهـا، مرزهـای پلاتـو و رئوس در چگونگی انتشار نور مؤثر ند،گام اول م طالعه، تولید یک ساختار هندسی است . این ساختار هندسی می بایست ویژگیهای یک کف واقعی را تا حـد ممکن داشته باشد . عبور و بازتاب از فیلمهای مایع و پراکندگی از مرزهای آبدار پلاتو موجب گشت تصادفی فوتونها می شود .