سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیلوفر کتابی – گروه فیزیک دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
سیدجلیل الدین فاطمی – گروه فیزیک دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده:

در این مقاله با درنظرگرفتن منشاء ابرنواختری پرتوهای کیهانی بعنوان مولد ذرات گستره انرژی پائین تر از انرژی موسوم به زانو ) ) ~۳ . ۱۰ ۶ Gev ، با توجه بـه پیـشنهاد و همکاران ، در این مورد که چنین ذراتی در محیط های بین ستاره ای با ساختار فرکتالی که توسط معادله پخش غیر عادی ارائه شده ، انتشار می یابند ، مورد Lagutin اخیر بررسی قرار می گیرد و بر خلاف این که معمولاً انتشار ذرات کیهان ی در محیط های بین ستاره ای همگن و آرام در نظر گرفته شده ، نتایج بدسـت آمـده از ایـن بررسـی بـا انتشار پرتوهای کیهانی در محیط های بین ستاره ای آشوبناک یعنی با رژیم ابر پخشی غیر عادی پیشنهادی Lagutin ، همخـوانی داشـته و گـستره پـارامتر α ، ویـژه چنـین محیطی بین ۱٫۶ و ۲ محاسبه می گردد