مقاله انتظام فضايي شبکه شهري و برنامه ريزي جمعيتي در افق ۱۴۰۰؛ مطالعه موردي آذربايجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: انتظام فضايي شبکه شهري و برنامه ريزي جمعيتي در افق ۱۴۰۰؛ مطالعه موردي آذربايجان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه شهري
مقاله آذربايجان
مقاله کشش پذيري
مقاله آنتروپي
مقاله مدل رتبه ـ اندازه تعديلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زالي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبکه شهرها به عنوان اصلي ترين مکان استقرار جمعيت و موثرترين مکان در جابه جايي هاي جمعيت، از اهميت زيادي در برنامه ريزي ها برخوردار است. پرسش اصلي اين مقاله اين است که اندازه بهينه جمعيت در شهرها کدام است وچگونه مي توان تعادل جمعيتي را در يک محدوده جغرافيايي ايجاد کرد؟ نويسنده با پيش بيني جمعيت شهرهاي منطقه آذربايجان تا افق ۱۴۰۰ و برنامه ريزي براي آن بر اساس مدل رتبه ـ اندازه تعديلي متناسب با ميزان کشش پذيري و درجه آنتروپي شبکه شهري، جمعيت بهينه افق ۱۴۰۰ را ازايه و سياست هاي لازم را براي افزايش يا کاهش نرخ رشد جمعيت شهرها در جهت ايجاد تعادل فضايي جمعيت آذربايجان در افق مورد نظر، مطرح نموده است.