سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

ماقبلا ساخت بس لایه های آلیاژی NixCu1-x با درصد دلخواه با روش الکتروانباشت بوسیله نشاندن متوالی کسری از تک لایه اتمی Niو Cu را گزارش داده ایم . در این تحقیق این روش گسترش می یابد و بس لایه های آلیاژی NixCu1-x/NiyCu1-yبا استفاده از الکتروانباشت پالسی فوق سریع ساخته می شوند . ریز ساختاراین فیلم ها به روش پراش اشعه X مورد مطالعه قرار می گیرد . انتقال از مغناطو مقاومت بزرگ به مغناطو مقاومت ناهمسانگرد با تغییرات دما در این گونه ساختارها بررسی خواهد شد .