مقاله انتقال افقي باكتري Wolbachia در زنبورهاي تريكوگراما (Hym., Trichogrammatidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: انتقال افقي باكتري Wolbachia در زنبورهاي تريكوگراما (Hym., Trichogrammatidae)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Wolbachia
مقاله انتقال درون گونه اي
مقاله انتقال بين گونه اي
مقاله تريكوگراما
مقاله ماده زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اريس هويخنس ماريتنوس
جناب آقای / سرکار خانم: وربارشات پاتريك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باكتري Wolbachia به عنوان همزيست درون سلولي و عامل القاكننده بكرماده زايي در زنبورهاي تريكوگراما محسوب مي گردد، به نحوي كه افراد ماده بدون جفتگيري توليد نتاج ماده خواهند نمود. با توجه به اينكه انتقال باكتري Wolbachia عمدتا از مادر به فرزندان و از طريق سيتوپلاسم تخم مي باشد، اين تغيير در سيستم توليدمثلي ميزبان موجب افزايش انتقال باكتري به نسل هاي بعدي مي شود. در اين بررسي انتقال درون و بين گونه اي باكتري القاكننده ماده زايي در بين زنبورهاي تريكوگراما مورد بررسي قرار گرفت، كه لاين ايرانيB 11W+  زنبور Trichogramma brassicae به عنوان زنبور آلوده به استرين  wBaT.bra باكتري و لاين هاي هلندي Y 175 زنبور T. brassicae و  GD 011زنبور  Trichogramma evanescens به عنوان زنبورهاي غيرآلوده و گيرنده در نظر گرفته شدند. انتقال افقي در هر دو حالت با تغذيه هم زمان لاروهاي آلوده و غيرآلوده زنبور به طور مشترك از يك عدد تخم  Mamestra brassicaeصورت گرفت و در نهايت با رديابي باكتري در زنبورهاي گيرنده به روش  PCRو با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ژن wsp، ناحيه ITS-2 و ريزماهوارك  TTG 49 موفقيت آميز بودن انتقال باكتري به اثبات رسيد. همچنين با بررسي نتاج افراد گيرنده در مجموع ميزان انتقال درون گونه اي با %۷۸٫۸ موفقيت در انتقال باكتري به نسل F1 و استمرار در القاي بكر زايي در %۳۸٫۵ از نسل بعدي، بيشتر از حالت بين گونه اي برآورد گرديد. با توجه به مزيت هاي نسبي پارازيتوئيدهاي تك جنسي براي استفاده در برنامه هاي كنترل بيولوژيك، نتايج اين تحقيق مي تواند از جنبه كاربردي مورد استفاده قرار گيرد.