سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز منصوری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
جعفر توفیقی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محمدرضا مهرنیا – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه در فرایندهای گوگردزدایی زیستی از امولسیون های آب در برشهای نفتی به همراه میکروارگانیسمهای تثبیت شده جهت فراهم آوردن شرایط مناسب رشد میکروارگانیسم ها و بهبود فرایند استفاده می گردد راکتورهای هواگرد با توجه به مزایای آنها در فرایند گوگرد زدایی بکار برده شده اند، با توجه به اهمیت انتقال اکسیژن در این بیوراکتورها، در این تحقیق به بررسی اثر ذرات جامد آلژینات کلسیم (به عنوان پایه بکار رفته در تثبیت میکروارگانیسم ها) بر انتقال اکسیژن در بیوراکتورهایهواگرد با گردش داخلی حاویمحیط میکروامولسیون آب در دیزل ایزوماکس( به عنوان محیط مدل سرد فرایند گوگردزدایی زیستی برشهای نفتی)پرداخته شده است. جهت بررسی اثر اندازه ذرات بر انتقال اکسیژن از آلژینات کلسیم با قطر ۲-۳mm و دانسیته ۱۰۲۱Kg/m3، با بار جامد ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی ومیکروارمولسیون ۲۰ درصد حجمی آب در دزل ایزوماکس استفاده گردید. بر اساس این حقیق با افزایش سرعت هوادهی Vgاز (۰/۰۱ تا ۰/۰۵ms( برای تمامی مقادیر مختلف بار جامد بکار رفته (تا ۱۵ درصد)، ضریب انتقال اکسیژن افزایش می یابد. نتیاج این تحقیق نشان داد که ذرات جامد آلژینات کلسیم با قطر ۲-۳mm اثر منفی بر انتقال اکسیژن داشته و با افزایش بار جامد، ضریب انتقال اکسیژن بدلیل بهم پیوستنحبابها و کاهش سطح تماس ویژه حبابها کاهش می یابد.