سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد علی جعفری زاده – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز قطب ف
رحیمه صوفیانی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز
سید فرید تقوی؛ – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز
احسان براتی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این مقاله، با بهر هگیری از روش توزیع طیفی و همچنین لایه بندی مربوط به گراف ها، انتقال حالتهای کوانتومی درهم تنیده در الگوی هوبارد مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور از گراف منظم-فاصله خطی استفاده شده است و یک حالت درهم تنیده ی کوانتومی- که در ابتدا در یک رأس در ابتدای زنجیره اسپینی آماده شده بود- به رأس مقابل (آنتی پود) در انتهای زنجیره منتقل گشته است.