سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمجید هاشمیان – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، بخش مکانیک
محمد رهنما – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، بخش مکانیک
موسی فرهادی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی، بخش مکانیک

چکیده:

جریان سیال همراه با انتقال حرارت روی یک استوانه مربعی در داخل کانال بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارت حاصله، معادلات بقا جرم، مومنتم و انرژی از روش المان محدود و بصورت دو بعدی حل شدهاند. محاسبات برای نسبت انسداد ۰/۲۵ و اعداد رینولدز بین۱۰۰ و ۳۰۰ انجام یافته است. نتایج حاصله که بصورت منحنی های عدد ناسلت موضعی و متوسط بیان شده اند، نشانگر تاثیر عدد رینولدز بر انتقال حرارت از استوانه دما ثابت می باشد. این نتایج نشان میدهند که با افزایش عدد رینولدز، میزانانتقال حرارت از سطوح جلو و عقب استوانه که عمود بر جریان میباشند افزایش یافته است، اما برای سطوح بالا و پایین استوانه که موازی با جریان می باشند میزان انتقال حرارت تغییر محسوسی نمی کند.