سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی جزایری –

چکیده:

یکی از مشکلات موجود در مواقع بحران یا حوادث غیر مترقبه نبود خون کافی در بانـک خـون هـای بیمارسـتان اسـت . ایـن معضل در محل وقوع بلایا یا بحران در حد بسیار چشمگیرتری وجود دارد ، چرا که پایگاه های سازمان انتقال خون نیـز آسـیب دیده و ویران می گردند و امکان خون گیری نیز در محل سلب می گردد . اگر چه با توجه به حضور این جانب در دو سه زلزله اخیر در بیمارستان صحرایی معمولاً در هنگام جراحی های اورژانسی که در اتاق عمل های محل بلایا انجام میگیرد نیاز به خون چندان وجود ندارد و شاید جراحان بعلت شرایط موجود درخواست خون چندانی نمی نمایند . ( آمارهای موجود ذکـر شـده در متن موید این موضوع است .) اما بانک خون بیمارستانها بایستی آمادگی کافی و خون کافی جهـت رفـع نیازهـا ی احتمـالی را داشته باشند . مشکل اساسی بانک های خون بیمارستانهای صحرایی انتقال کافی و سالم خون اهدا شده به آنها و نیز نگهـداریخون در شرایط مناسب و استاندارد است که به علت شرایط غیر طبیعی همواره با مشکل روبرو است ، نه تنها بـه میـزان مـ ورد نیاز خون ارسال نمی گردد بلکه خون با شرایط استاندارد آن به محل ارسال نشده و حتی با فرض صحت موارد فوق ، بـه علـت نبود برق در تمامی ساعات و قطع و وصل آن ، خونها لیز شده و شرایط مطلوب خـود را از دسـت مـی دهنـد ، اگـر چـه تهیـه محصولات خونی کمی از مشکلات بانک های خو ن را می کاهد اما اصل موضوع همچنان بـاقی اسـت . بنـا بـراین بـا توجـه بـه تجربیات گذشته پیشنهاد می نمایم تا امکانات خون گیری همراه با سایر امکانات بانک خون به همراه بیمارستان صحرایی اعزام گردد تا بتوان در محل با توجه به نیاز اتاق عمل خونگیری نموده و پس ازکراس مچ آ نها را بـه اتـاق عمـل تحویـل داد ، ضـمناً چنانچه پرسنل اعزامی به بیمارستانهای صحرایی دارای کارت گروه خون معتبر باشند انتخاب دنور مورد نظر با سرعت بیشتری صورت گرفته و زمان برای تهیه خون و آزمایشات لازم کاهش خواهد یافت .