سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید جلیلوند – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی
گودرز کیانی – دانش آموختة کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه مازندران
محمدرضا پومجیدیان – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی
محمدعلی بهمنیار – گروه خاکشناسی دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تحرک دوباره مواد غذایی کانی از برگها به بخشهای چوبی، از ویژگیهای بارز گونههای چند ساله، پیش از ریزش برگ بوده که در پاییز با تغییر رنگ برگها اتفاق میافتد ).۴) فرآیند انتقال مجدد، مکانیسم مهمی است که درختان را قادر میسازد که در رویشگاههایی که از نظر عناصر فقیر می باشند، رشدشان را حفظ کند . عناصر میتوانند با بازده بیشتری در رویشگاههای فقیر مورد استفاده قرار گیرند و این کارایی میتواند در بقاء افراد جمعیت در چنین رویشگاههایی مهم باشد کاهش غلظت عناصر در هنگام ریزش برگها در پاییز برای تعدادی از گونههای درختی مشخص شده استبا توجه بهضعف فیزیولوژیکی در توده های جنگلکاری شده با گونه افراپلت، دو توده ضعیف و غنی از این جنگلکاری انتخاب و عناصر غذایی ماکرو در گونه افراپلت مورد توجه قرار داده شد