سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد قهرمان زاده – دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
آزاده فلسفیان – کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

انتقال نامتقارن قیمت نه تنها به این دلیل اهمیت دارد که ممکن است به شکاف موجود در تئوری های اقتصادی دلالت کند، بلکه وجود آن به عنوان شاهدی از شکست بازار، در اهداف سیاستی مورد توجه می باشد. در مباحث سیاستگذاری ، انتقال نامتقارن قیمت پدیده ای است که از رقابت ناقص بازار ناشی می شود و این امر سبب تحمیل بار هزینه این غیر منصفانه ای بر دوش مصرف کنندگان می باشد. لذا مطالعه حاضر سعی در بررسی نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت در بازار گوشت ایران را دارد. بدین منظور از روش همگرایی آستانه ای و داده های سری زمانی فصلی (۱۳۷۰-۱۳۸۰) استفاده شده است. تعدیلات کوتاه مدت این بازار با بکارگیری مدل های خطا تصصحیح نامتقارن مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن مدل های خطا تصحیح متداول مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت بین سطوح تولید کننده و خرده فروش گوشت به صورت نا متقارن می باشد. این امر مؤید آن است که افزایش قیمت تولید کننده که منجر به کاهش حاشیه بازاریابی می گردد، خیلی سریعتر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد تا کاهش در قیمت های تولیدکننده که نتیجه آن افزایش حاشیه بازاریابی گوشت است.