سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر خواصی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی دهقان – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رحمتی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله طرح جدیدی برای انتقال ترافیک چندرسانه ای بیدرنگ، بطور خاص ویدئو، ارائه شده اس ت. این طرح خصوصاً برای شبکه های موردی که دارای چندین گام (بیش از دو گام ) بین فرستنده و گیرنده هستند، مفید اس ت. در این طرح از کاش ه(ها ی) ویدئویی بهره گرفته شده است که در نقاط مناسبی از مسیر انتقال قرار گرفته و کار تقویت انتقال را برعهده م یگیرند. این کاشه ها (جانشی نهای ویدئویی) سعی در کاهش تاخیر انتها به انتها با پاسخ مناسب به پیام هایARQ را دارند.
این طرح، یک طرح اصلاحی (و نه انقلاب ی) است که در صورت عدم وجود این کاش هها به حالت سنتی عمل خواهد کر د. در هرصورت، اگر امکان استفاده از این کاش ه ها در شبکه ب ه گونه ای فراهم شود (مانند افزودن برخی گره های مناسب به شبک ه) م ی تواندباعث افزایش کیفیت ویدئویی دریافتی (هم از نظر معیارSNR و هم از نظر تداوم) گردد.