مقاله انتقال و نگهداشت باکتري در خاکهاي آهکي تحت شرايط جريان غيراشباع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: انتقال و نگهداشت باکتري در خاکهاي آهکي تحت شرايط جريان غيراشباع
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال باکتري
مقاله سودوموناس فلورسنس
مقاله خاک آهکي
مقاله جذب باکتري
مقاله جريان غيراشباع
مقاله واجذب باکتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخيان فيروزي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: کلومپ اروين
جناب آقای / سرکار خانم: کستيل روي
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال آلاينده هاي ميکروبي به آبهاي زيرزميني از مسايل بسيار مهم زيست محيطي است که مي تواند در سطحي وسيع سبب شيوع بيماري شود. برخي باکتريها مي توانند از بخش غيراشباع خاک عبور کرده و باعث آلودگي منابع آب زيرزميني شوند. بنابراين، پيش بيني دقيق انتقال باکتريهاي بيماري زا در خاک غيراشباع براي حفاظت منابع آب ضروري است. هدف از اين پژوهش مطالعه کمي انتقال باکتريها در شرايط مختلف رطوبتي غيراشباع در ستون هاي خاک آهکي دست نخورده بوده است. بدين منظور، منحني رخنه باکتري سودوموناس فلورسنس و کلرايد اندازه گيري شد. پس از پايان آزمايش انتقال باکتري، تعداد باکتري در لايه هاي مختلف خاک شمارش شد. مدل جذب-واجذب سينتيک برنامه HYDRUS-1D براي پيش بيني انتقال و جذب باکتري در ستون خاک استفاده شد. اين مدل برآورد خوبي از منحني هاي رخنه باکتري داشت. درحاليکه تخميني کمتر از مقدار اندازه گيري شده نگهداشت باکتري در نيمرخ خاک داشت. نرخ واجذب باکتري کمتر از ۰٫۰۰۱ نرخ جذب آن بود که نشان دهنده جذب غيرقابل برگشت باکتري به خاک است. عمده باکتريها در لايه هاي سطحي خاک نگهداشته شدند و با افزايش عمق مقدار نگهداشت کاهش يافت. نرخ حذف باکتري در خاکها از ۱۰٫۱۸-۱۳٫۳۴ متغير بود. نرخ بالاي حذف باکتري مي تواند به دليل کربنات کلسيم خاک باشد که داراي مکان مناسب براي جذب باکتري است.