مقاله انتقال پذيري نشانگرهاي مولكولي SSR سيب، به ژنوتيپ هاي به (.Cydonia oblonga Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۷ منتشر شده است.
نام: انتقال پذيري نشانگرهاي مولكولي SSR سيب، به ژنوتيپ هاي به (.Cydonia oblonga Mill)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله به
مقاله Cydonia oblonga؛ نشانگر SSR؛ انتقال پذيري
مقاله سيب
مقاله پلي مورفيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل آزاد مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حاج منصور شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از ۵۰ ژنوتيپ و رقم به در کلکسيون ملي کشور جمع آوري شده است که اطلاعات مورفولوژيک و ژنتيکي کمي از آن ها در اختيار است. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي اين ژرم پلاسم در مرحله اول اقدام به ارزيابي انتقال پذيري توالي هاي تکراري ساده مربوط به گونه سيب، به شماري از ژنوتيپ هاي به کشور شد. براي اين منظور DNA سيزده ژنوتيپ به استان اصفهان همراه با رقم تجارتي «اصفهان» با روش هاي CTAB تغيير يافته،SDS  تغيير يافته و ادغام دو روش CTAB و SDS استخراج و بهترين کيفيت DNA از روش اخير حاصل شد. DNA اين مواد با استفاده از هشت جفت آغازگر SSR سيب شامل CH05d04، CH02b10، CH02d08، CH03g06، CH02h11a، CH04e03، CH04a12  و NZ02b01 تکثير شد. هفت جفت از آغازگرهاي مورد استفاده قادر به تکثير ۳۳ مکان ژني توالي هاي تکراري ساده ژرم پلاسم به موردارزيابي بودند، که از اين تعداد شش جفت آغازگر تنوع ژنتيکي نشان دادند. جفت آغازگر CH03g06 قادر به تکثير بيشترين آلل بود و بالاترين شاخص اطلاعاتي پلي مورفيسم را نشان داد، در حالي كه جفت آغازگر NZ02b01 هيچ قطعه اي را تکثير نکرد. بر اساس الگوي باندي توليدي، ژنوتيپ هاي به استان اصفهان در هشت کلاستر به ترتيب دربردارنده ۱، ۲، ۱، ۳، ۲ ، ۲، ۱ و ۱ ژنوتيپ طبقه بندي شدند و به نظر مي رسد دو ژنوتيپ SHA1 و SVS2 يکسان باشند.