سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان مشاق زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه شریف
محمد کرمانشاه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش انتقا لپذیری مد لهای ناهمفزون تولید سفر با اهداف مختلف سفر ، برای سه شهر مشهد ، شیراز و تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از معیارهایی نظیر ضریب تشخیص انتقال( ۲ T و ،( TI) شاخص انتقال ،( Rاستفاده شده است. به طور کلی نتایج مطالعه قابلیت انتقال مدلهای تولید سفر با هدف کار را (TTS) آماری آزمون انتقالنشان م یدهد، و مدلهای سفرهای غیرکاری را فاقد شرایط انتقال پذیری ارزیابی می کند.