سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده افقی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات عصر انقلاب، پژوهشک
ناصر پور طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانکشده علوم
هاله هاشمی – مرکز تحقیقات ژنتیک و فناوری زیستی، گروه بیولوژی مولکولی گیاهی

چکیده:

ارکیده از گیاهان زینتی مهم است که تحقیقات زیادی صرف بهبود آن شده است. این تحقیق به منظور بهینه کردن انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم به گیاه ارکیده صورت گرفته است. PLBs, prrotocorm-like bodies ارکیده گونه ۱۷ Dendrobium sonia به عنوان نمونه گیاهی با باکتری Agrovabcterium tumefaciens PGV3850 که شامل وکتورهای دوتایی pAM194 و pBI121 است ترانسفورم شد. هر دو حامل حاوی پروموتور CaMV35S, culiflower mosaic virus 35S ، ژن مارکر انتخابی phosphatransferase neomycin nptIIو ترمیناتور nos, noplain synthase می باشند. حامل pBI121 حاوی ژن گزارشگر glucuronidase B-GUS و حامل pIM194 حاوی ژن گزارشگر GUS-intron می باشند که بر خلاف pBI121 فقط در گیاه بیان می شود. بنابراین با انتقال حامل pAM194 به گیاه می توان بیان ترانزینت ژن GUS را ۲ تا ۳ روز پس از انجام ترانسفور ماسیون با آزمون سنجش هیستوشیمیایی GUS ارزیابی کرد. PIBs های ترانسفورم شده ابتدا به ودت ۳ روز در تاریکی در محیط ۱/۲ MS ، بدون آنتی بیوتیک و حاوی BAP کشت همزمان شدند و سپس به محیط حاوی آنتی بیوتیک سفوتاکسیم انتقال داده شدند. پس از ۳ هفته BLBs ها بهع محیط انتخابی حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین منتقل شدند. ترانسفورمات های انتخاب شده برای باز زایی به محیط MS 1/2فاقد آنتی بیوتیک ولی واجد هورمون بنزیل آمینوپورین (BAP) انتقال داده شدند. PLBsهایی که باز زایی کردند با آزمون سنجش هیستوشیمیایی GUS مورد ارزیابی قرار گرفتند. DNAی گیاهان ترانفورم شده استخراج شد و با کمک پرایمر اختصاصی GUS با واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفت.