سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قربانی مشکین – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مختار جلالی جواران – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نیاز علی سپهوند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر

چکیده:

انتقال ژن بدون کشت بافت توسط آگروباکتریوم روشی جدید، آسان و ارزان برای تراریخت نمودن گیاهان می باشد. این روش ابتدا به طور موفقیت آمیز در گیاه آرابیدوپسیس به کار رفته است و در حال حاضر تلاش های زیادی برای کاربرد آن در دیگر گونه های گیاهی انجام می گیرد. در این تحقیق از دو روش انتقال ژن غیر مبتنی بر کست بافت (غوطه ور سازی گل آذین و تلقیح با استفاده از خلاء نسبی) برای تراریخت نمودن گیاه کلزای رقم هیولا ۳۰۸ استفاده شده است. برای تراریخت نمودن گیاهان از دو نژاد آگروباکتریوم EHA101و C58 (pGV3101 که حاوی پلاسمید pVW295 و حامل ژنهای نئوماسین فسفوترانسفراز NPTII گلوکرونیداز GUS، استفاده شده است. همچنین از یک رقم آرابیدوپسیس تالیانا نیز به عنوان شاهد مراحل آزمایش استفاده شد و تراریخت های به دست آمده در دو گیاه با هم مقایسه شدند. در این آزمایش گیاهان در مرحله گل دهی توسط آگروباکتریوم با روشهای تیمار توسط خلاء نسبی و غوطه ور سازی گل آذین تیمار شدند. سپس نتیج تراریخ به وسیله کشت بذور حاصل از گیاهان تیمار شده کلزا و آرابیدوپسیس به ترتیب در محیط های کشت انتخابی حاوی ۵۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر کانامایسین انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که فراوانی تراریخت های به دست آمده از گیاهان تیمار شده با روش خلاء نسبی بیشتر از روش غوطه ورسازی گل آذین می باشد و نیز باکتری EHA101 کارایی بالایی در انتقال ژن دارد. همچنین نتایج نشان داد که فراوانی تراریخت های به دست آمده از گیاه آرابیدوپسیس در هر دو روش بیشتر از گیاه کلزا می باشد.