سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ گروسی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی،
مسعود توحیدفر – موسسه بیوتکنولوژی کرج،
حشمت اله رحیمیان – دانشگاه مازندران
کمال کاظمی تبار – دانشگاه مازندران

چکیده:

تولید گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L. ) تراریخته با ژن cry1Ac با استفاده از اگروبا کتریوم و جنین زایی سوماتیکی بررسی شد . از اگروباکتریوم نژاد LBA 4404 دارای ناقل دوتایی pBI121 که حاوی ژن های cry1Ac و nptII و به ترتیب پیش برهای آن ها CaMV35S و NOS بود بدین منظور استفاده شد . محورهای زیر لپه گیاهچه های هفت روزه پنبه بعد از آلوده سازی با سوسپانسیون اگروباکتریوم دارای پلاسمید نوتر کیب به محیط گزینشی کالوس دهی منتقل شدند . کالوس های جنینی که در محیط گزینشی دارای کانامایسین رشد کرده بودند انتخاب و به محیط کشت جنین زایی منتقل شدند . آزمون و اکنش زنجیره ای پلیمراز برای ده گیاهچه باززا شده (سایر گیاهچه ها در حال باززایی بودند) انجام و حضور ژن cry1Ac در یک گیاهچه رقم کوکر ٣١٢ تائید شد . تولید پروتئین نیز در گیاهچه مذ کور تائید گردید . یک گیاهچه تراریخته با ژن gus از رقم ورامین با استفاده از اگروباکتریوم نژاد LBA 4404 دارای پلاسمید pBI12 و ژن های بتاگلوکورونیداز و nptII به ترتیب با پیش برهای CaMV35S و NOS نیز بدست آمد.