سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ گروسی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی،
مسعود توحیدفر – موسسه بیوتکنولوژی کرج،
حشمت اله رحیمیان – دانشگاه مازندران
کمال کاظمی تبار – دانشگاه مازندران

چکیده:

کرم قوزه (Helicoverpa armigera) از آفات مهم پنبه در ایران بوده و میز ان خسارت آن ممکن است تا ٧٥ درصد نیز برسد . فناوریهای بر اساس مواد شیمیایی که برای سلامتی انسان و محیط زیست خطرناک است نیاز به جایگزینی دارد . پروتئین Cry1Ac بر علیه آفات پروانه ای به شدت اختصاصی عمل کرده و برای انسان، پستانداران، ماهی ها، حشرات مفید و زیست بوم مضر نمی باشد. تخریب آن در طبیعت سریع بوده و در خاک، رودخانه ها و آ بهای زیرزمینی انباشته نمی شود. در این تحقیق تولید گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تراریخت با ژن cry1Ac با واسطه اگروبا کتریوم بررسی شد . از اگروباکتریوم نژاد LBA 4404 دارای ناقل دوتایی pBI121 که حاوی ژن های cry1Ac و nptII و به ترتیب پیش برهای آن ها CaMV35S و NOS بود بدین منظور استفاده شد . نو ک ساقه های کوچک تر از ۱ میلی متر گیاهچه های سه روزه ارقام پنبه ساحل ، ورامین و کوکر ٣١٢ جدا شده و بعد از هم کشتی با اگروباکتریوم دارای پلاسمید نوترکیب به محیط گزینشی دارای کانامایسین منتقل شدند. در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز از کل ریزنمونه های نو ک ساقه آلوده شده با اگروباکتریوم یک گیاهچه از رقم ساحل و یک گیاهچه از رقم ورامین باند اختصاصی ۱/۶۶ کیلوبازی ژن cry1Ac را نشان دادند . گیاهچه رقم ورامین علا وه بر آن که باززا شد و تولید پروتئین توسط ژن Cry1Ac در آزمون ایمونواستریپ Bt-Cry1Ac تائید گردید، بذور T0 نیز تولید کرد.