سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کمال قاسمی یزدی – استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور ، گرگان
استپانویچ شولوخا ویکتور – استاد دانشگاه دولتی علوم زراعی تیمیریازوف روسیه – مسکو
گنادی ایل ایچ کارلف – استاد دانشگاه دولتی علوم زراعی تیمیریازوف روسیه – مسکو
اسدالله احمدی خواه – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور انتقال ژن MiAMP1 به عنوان منبعی جهت افزایش مقاومت به بیماری اسکلروتینا در کلزا از روش اگروباکتریوم استفاده شد . ریزنمونه های کوتیلدون رقم کوانتوم با سویه AGL0 اگروباکتریوم تومفاسینس که حاوی ناقل طراحی شده pCAMBIA-MiAMP1 دارای ناحیه کدکننده کامل ژن MiAMP1 همراه با ژن گزارشگر بتا -گلوکورونیداز (GUSPlus)، ژن مقاومت به کانامایسین (kan) و ژن مقاومت به هیگرومایسین (hpt) به عنوان نشانگر قابل انتخاب در گیاه می باشد، تراریزش گردیدند. ریزنمونه ها پس از هم کشتی با اگروباکتریوم به مدت یک تا دو روز تا زمان ظهور نشانه ها یی از باکتری در حاشیه ریزنمونه در نور ضعیف و دمای ۲۲ درجه سانتی گراد بر روی محیط کشت کالوس زایی MS ، بدون آنتی بیوتیک ، قرار گرفتند و سپس به محیط باززایی حاوی ۵۰۰mg/l سفوتاکسیم و ۲mg/l هیگرومایسین انتقال یافتند . ریزنمونه ها هر دو هفته یک بار به محیط کشت های باززایی تازه به تدریج با افزایش غلظت هیگرومایسین تا ۱۰mg/l و کاهش غلظت سفوتاکسیم تا ۱۰۰mg/l انتقال یافتند . بیان ژن Gus با استفاده از محلول رنگ آمیزی X-Gluc در ریزنمونه های باززایی شده بررسی شد. نقاط آبی رنگ مشاهده شده بیانگر تظاهر موقت ژن مورد نظر می باشد. همچنین آنالیز PCR ریزنمونه ها با آغازگرهای اختصاصی ژن MiAMP1 نشان دهنده وجود حداقل یک نسخه از این ژن در ژنوم گیاهان بود . ریزنمونه های انتخابی به محیط کشت ریشه زایی و سپس به گلخانه انتقال یافتند . گیاهان حاصله به طور مجدد مورد تجزیه و تحلیل PCR و رنگ آمیزی X-Gluc قرار گرفتند و وجود ژن MiAMP1 در ژنوم گیاهان تراریخته احتمالی اثبات شد.