سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد علی جعفری زاده – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، قطب فوتونی
رحیمه صوفیانی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،
سیدفرید تقوی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،
احسان براتی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،

چکیده:

در این مقاله انتقال کامل حالت های کوانتومی تک ذره ای d ترازه (کیودیت) ، بین دو گره منفرد (آنتی پود ها) بر روی شبکه هلی شبه منظم -فاصله بررسی شده است. با استفاده از روش توزیع طیفی و ساختار جبری گراف های شبه منظم – فاصله ، روشی برای بدست آوردن ضرایب وابستگی(کوپلاژ) پیشنهاد شد که به کمک آن میتوان انتقال کامل حالت های کوانتومی را بدست آورد.