سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد ورامینیان –

چکیده:

در این پروژه انواع تزریق گاز در یک مخزن ترکدار، م ورد بررسی و ارزیابی قرار داده شد . هر نوع از تزریق گاز در مخزن برای تحقق هدف خاصی انجام می شود . به همین خاطر برای مشاهده نوع اثر هر حالت از تزریق گاز، با استفاده از خواص پتروفیزیکی سنگ ( تخلخل و نفوذپذیری و درجه های اشباع سیال و … ) و تغییرات پارامترهای سیال نسبت به فشار ( نسبت گاز محلول، ضریب حجمی نفت، ضریب انبساط گاز، گرانروی نفت وگاز و … ) یکی از مخازن جنوب غربی کشور و با بکارگیری نرم افزارهای شبیه سـازی مخـزن ) CMG ( Computer Modeling Group ، در سه حالت مختلف، تزریق گاز ( تزریق در بالاترین قله مخزن به صورت غیر امتزاجی جهت نگهداری فشار، تزر یق گاز به صورت سیلابزنی گاز در لایه های نفتی به صورت غیر امتزاجی و همچنین تزریق گاز به صورت امتزاجی ) ، مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این ارزیابی از نرم افزاری IMEX برای شبیه سازی غیرامتزاجی در حالت Black Oil و از نرم افزار GEM برای شبیه سازی در تزریق ا متزاجی گاز استفاده گردید . نتایج دست آمده نشان داد که روش تزریق امتزاجی در مقایسه با تزریق غیر امتزاجی برای شرایط مورد مطالعه ضریب بازیافت را به %٣٨ رسانده و فشار را نیز به مقدار ١٥٦٨ Psi بهبود بخشیده است و همچنین مقدار زیاد نسبت گ از به نفت تولیدی (GOR) د ر تزریق امتزاجی حاکی از بروز پدیده رسوخ زودرس گاز از طریق شکاف ها می باشد و اینکه در فرآیندهای تزریق گاز علاوه بر فشارتزریق، مقدار دبی تزریق و تولید در مقدار ضریب بازیابی نفت دخالت مستقیم دارند . بطور کلی اگر تزریق گاز در یک دبی ت ولید ثابت انجام شود، باعث افز ایش مق دار GOR و ضریب بازیافت گاز می گردد و مقدار اشباع متوسط گاز را در مخزن کاهش می دهد . این حالت برای مشاهده اثر فشارافزائی در مخزن
انجام می گیرد . از طرف دیگر می توان در فرآیندهای تزریق گاز، همراه با تزریق در مخزن مقدار دبی تول ید را نیز جهت مشاهده افزایش بازیابی، زیاد نمود . بهترین راندمان تزریق گاز در حالتی می باشد که بتوان نیروی گراویته را با نیروی ویسکوزیته هماهنگ نمود . این حالت در زمانی انجام می گیرد که چاه تزریق در بالاترین نقطه و چاه تولید در پائین مخزن قرار داشته باشد