سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس صفایی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

با کوچک شدن ابعاد مسئله و در نتیجه افزایش عدد نودسن، نمی توان از فرض پیوسته بودن جریان و روابط بر جریان که با استفاده از این فرض به دست آمده اند استفاده کرد. همچنین معادله انتقال گرمای فوریه صادق نخواهد بود. لذا در این مقاله برای بررسی انتقال گرمای جریان سیال در یک میکروکانال از روش عددی شبکه بولتزمن استفاده شده است. علاوه بر حل جریان سیال، از یک مدل گرمایی روش شبکه بولتزمن برای پیش بینی توی دما در جریان میکروکانالها بهره جسته ایم. مدل مورد استفاده، یک مدل نه سرعتی یا تابع توزیع نه جهتی برای بدست آورن توزیع های جرم، مومنتم و دما در جریان میکروکانال می باشد. در ین مدل از یک زمان استراحت که همواره تابعی از عدد نودسن می باشد استفاده شده است. بر این مبنا اثر تغییر عدد نودسن، بر روی رفتار جریان و انتقال گرما و بخصوص پرش دما در نزدیکی سطح بررسی شده است. در جریان میکروکانال ها با افزایش عدد نودسن پرش دما و سرعت لغزشی روی دیوار نیز افزایش می یابد.