سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه صفری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به جهت رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیاز به غذا صنعت تکثیر و پرورش آ بزیان در سال هـای اخیـر رشـد چـشمگیری داشته که این خود وابسته به وجود مولدینی با صـفات ژنتیکـی قابـل قبـول مـی باشـد . از طرفـی بـه جهـت پـاره ای از عوامـل ( آلودگی ها ، تخریب زیستگاه ها و .. ) ذخایر بسیاری موجودات از جمله آبزیان به شدت کاهش یافته و در معـرض انقـراض قرار گرفته اند . بدین علت کنوانسیون های مختلفی با هدف حفاظت از این گونه ها شـکل گرف تـه اسـت . هرچنـد بازگردانـدن شرایط طبیعی محیط زیست و بازسازی ذخایر در اولویت امور قرار دارند اما پپشرفت علم مباحث جدیدی در علـوم زیـستی ایجاد نموده است که به کارگیری آنها گام بزرگی در جهت توسعه صنایع مختلف از جمله آبزی پروری می باشد کـه از آن جمله می توان به بیوتکنولوژی انجماد اسپرم اشاره نمود . نگه داری اسپرم ماهی در دمای پایین ( هم چون نگه داری در نیتروژن مایع ) به جهت کاربرد آ ن در مبحث آبزی پروری و تنوع زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است . به کارگیری انجماد اسپرم مزایایی دارد که از جمله می توان به موارد زیـر اشـاره کـ رد : عـدم هـم زمـانی رسـیدگی تخمـک و اسـپرم ، در هیبریـدگیری گونه هایی که تکثیر هم زمان ندارند، امکان استفاده از اسپرم نـر ماهیـان تغییـر جنـسیت یافتـه ، کـم بـودن جمعیـت مـاهی نـر ، تبادلات بین المللی اسپرماتوزا …. مورد استفاده قرار می گیرند . با توجه به مزایای به کار گیری این تکنولـو ژی نـوین ، در ایـن مقاله سعی بر آن شده که مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه در آبزیان انجام گیرد