سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا رمضان نژاد قادی – عضو هیئت علمی ( مربی ) گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان
علی باقری یزدی – عضو هیئت علمی ( مربی ) گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

چکیده:

پسته وحشی زیرگونه Pistacia atlantica subsp. mutica متعلق به بخش کوهستانی منطقه ایرانو – تورانی ایرن بوده و در شمال غرب، مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب کشور پراکنش دارد . مکانسیم تعیین جنسیت در این گونه مشخص نیست و تا زمان گل دهی نمی توان جنس پایه ها را تعیین کرد . در این بررسی به تعیین عوامل مؤثر بر انحراف نسبت جنسیت در این گیاه دو پایه در منطقه میمند شهر بابک استان کرمان پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که دو عامل مرگ جنس ماده در شرایط استرس زای محیطی شامل ارتفاع، باد، خاک و شیب ) P<0.005 و ) Chi-square= 8.06 ، که منجر به تقسیم کنام اکولوژیک می گردد و نیز رقابت دانه های گرده مؤثر در تولید تخم های سازنده دو جنس نر و ماده در تبعیت از فاکتور تراکم پایه ها در زیستگاه های خرد منطقه ) P<0.005 و ) Chi-square= 8.06 ، منجر به انحراف نسبت جنسیت در زیر گونه پیش گفته به سمت جنس نر در زیستگاه خرد با تراکم اندک این گیاه و تحت شرایط نامساعد محیطی می گردد .