سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا دولت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران- سبزوار
امیربک خوشنویس – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران- سبزوار
علی گل نژاد – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران- سبزوار

چکیده:

در این تحقیق به اندازهگیری شدت اغتشاشات در سطح صاف درتونل باد پرداخته شده است که این اغتشاشات، حاصل از ایجاد ناهمواری مصنوعی با استفاده از تک موانع بر روی صفحهی تخت میباشد. برای اینکار رفتارجریان آشفته روی صفحه تخت، که لایه مرزی آن با قرار دادن موانع با سطح مقطع دایره، نیم دایره، مربع و مثلث تحریک شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. برای بررسی اثر تحریک لایه مرزی، اندازهگیری از پشت موانع و نقطه ی شروع آشفته شدن جریان صورت گرفته است و در شانزده ایستگاه، پشت موانع با فواصل یکسان، این اندازهگیری ادامه یافته است. از آنجا که شکل و ارتفاع مانع در جهت عرض صفحه تغییر نمیکند، داده برداری در تونل باد در دو بعد صورت گرفته است. همچنین نتایج داده برداری برای چهار نوع متفاوت سطح مقطع مانع، برای تمام ایستگاه ها بصورت بی بعد رسم شده و اثر تغییر نوع موانع با یکدیگر مقایسه شدهاند. با مقایسهی نتایج مشاهده می شود که هر چه مانع موجود در لایه ی مرزی مورد آزمایش دارای لبه های تیزتر و ناهموارتری باشد، اثر بیشتری بر روی جریان گذاشته و میزان اغتشاشات درون لایه مرزی بیشتر خواهد بود. همچنین هرچه از مانع در در جهت طولی سطح صاف دور میشویم اثر گذاری موانع بر روی اغتشاش لایه مرزی کم می شود.