سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
یوسف خشکوری پور – کارشناس ارشد حسابداری و کارمند شرکت ملی حفاری ایران
سعید امامی ده چشمه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر – گروه حسابداری

چکیده:
امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته است. این پژوهش به بررسی عملکرد سرمایه فکری در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته است. به این منظور ابتدا پنج شاخص کلیدی عملکرد شرکتها و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک ۱ در شرکت ملی حفاری ایران اندازه گیری شده، سپس تاثیر هر یک از شاخصهای عملکرد مالی بر سرمایه فکری با استفاده از الگوی رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری با شاخص های سودآوری، بهره وری نیروی کار، کارآیی دارایی ها و هزینه های آموزش پرسنل رابطه مستقیم و معناداری دارد اما بین سرمایه فکری و سرمایه گذاری در سیستم فناوری اطلاعات رابطه معناداری مشاهده نگردید