سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی توکلی – استادیار داننشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گوشت و سنگدان بوقلمون به عنوان منابع تاُمین کننده پروتئین و مواد معدنی در دسترس میباشند و مصرف آن در بین مردم ایران روز به روز در حال افزایش است. هدف از انجام تحقیق حاضر اندازهگیری میزان تجمع فلز مس در گوشت و سنگدان بوقلمونهای پرورش داده شده در جنوب ایران و مقایسه آن با میزان مجاز مصرف مس در انسان میباشد. تعداد ۶۰ نمونه عضله سینه و سنگدان بوقلمون (هر کدام ۳۰ عدد) به طور تصادفی از سه منطقه جغرافیایی جنوب ایران جمعآوری گردید. پس از تجزیه شیمیایی نمونهها به روش هضم اسیدی، میزان فلز مس توسط دستگاه طیف سنجی جذب اتمی اندازهگیری شد. میزان تجمع فلز مس در گوشت وسنگدان بوقلمونها به ترتیب در محدوده ۰/۷۹±۱/۱۶ , ۰/۶۸±۱/۰۸ میکروگرم در یک گرم وزن مرطوب بود. مقایسه نتایج به دست آمده با میزان مجاز مصرف مس در انسان ۱۰-۱ میلیگرم در روز) نشان داد میزان مس اندازهگیری شده در نمونهها کمتر از میزان مجاز مصرف آن در انسان میباشد.