سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
وحید عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
فرامرز فقیهی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
الهه مشتاقی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و

چکیده:

یکی از منابع مهم تولید میدانهای الکترومغناطیسی تداخلی در پست، تابلوهای فشار متوسط میباشند . [۱,۲] این میدانها به دلیل اثرگذاری بر روی تجهیزات حساس الکترونیکی و اپراتور پست و … مورد توجه محققان قرار گرفتهاند و روش های کاهش این اثرات نیز از مباحث مورد مطالعه می باشد . [۳,۴,۵] جهت دستیابی به مناسبترین راه مبارزه با اغتشاشات ، شناخت چگونگی انتشار میدانهای الکترومغناطیسی تداخلی ناشی از تابلوهای فشار متوسط و مکانهایی که بیش از سایر قسمتها در معرض این میدانها قرار میگیرند، ضروری به نظر میرسد . در این مقاله از دو روش اندازهگیری و شبیه سازی برای شناسایی میدانهای الکترومغناطیسی تداخلی استفاده شده و در هر قسمت نتایج با هم مقایسه شدهاند . اندازهگیری توسط دستگاه گوس متر صورت گرفته، و شبیه سازی میدانهایمغناطیسی تابلو فشار متوسط بوسیله نرمافزار ANSYS ( المان محدود ) انجام گرفته است . با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه با مطالعات قبلی، در مورد اثرات میدانهای تداخلی بر روی تجهیزات و اپراتور پست بحث شده است . احتمال بروز ناسازگاریها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت جلوگیری از آن ارائه گردیده است .