سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحمن بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
جان ادواردز – عضو هیئت علمی دانشگاه فلندرز – استرالیا

چکیده:

بنزن اگزوز، موتور و کاربراتور وسایط از جایگاه‌های توزیع فراورده‌های نفتی وارد هوای شهرها شده و سلامتی شهروندان تأثیر می‌گذارد. در این مطالعه مقادیر مواجهه با بنزین در طول هفته در فصول زمستان و تابستان در افراد بزرگ‌سال و نیز غلظت ttMA و SPMA در ادرار کودکان ساکن شهر آلاید استرالیایی جنوبی اندازه‌گیری شده و با گروه کنترل مقایسه شد روش کار: جهت اندازه‌گیری بنزن از نمونه گیر پسیو کروموزرب افاده شد که ست مربوط به هر فرد متصل و افراد فعالیت‌های روزانه خود را با مدت زمان در یک فرم ثبت نموده و سپس نمونه بنزن در آزمایشگاه با بازیافت حرارتی به کمک دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونی شعله‌ای FID 720 جهت تعیین ttMA و SPMA هام ۱۲۰ نمونه از ادرار کودکان ساکن در شهر تهیه و با ۶۰ نمونه شاهد که در مناطق روستایی تهیه شده بود مقایسه گردید. جهت اندازه‌گیری مقدار ttMA در ابتدا با فزون‌تر اسید کلریدریک PH نمونه در ۵/۵ – ۴/۵ تنظیم و سپس نمونه از ستون تنظیم و سپس نمونه از ستون عبور داده و سپس شست‌وشو با اسید استیک به کمک دستگاه HPLC کروماتوگرافی مایه با عملکرد عالی مجهز به آشکارساز UV در طول موج ۲۶۵ برنامه تجزیه گردید جهت تعیین مقدار SPMA از دستگاه میکرو پلیت استفاده و با روش الیزا پزی گردید. نتایج: میانگین مواجهه با بزن ۱/۸۰ ± ۱/۵ سمت در میلیون بود. و تفاوت معنی‌داری بین میانگین غلظت بنزن افرادی که بیش از شش ساعت فعالیت بیرون از منزل داشتند با افرادی که کمتر از شش ساعت فعالیت داشتند وجود داشت ( ۰٫۰۵>p ). مواجهه با بنزن در فصل تابستان بیشتر زمستان بود. همچنین میانگین مواجه با بنزن در افرادی که محل سکونت آن‌ها کمتر از ده ۲۰ متر با خیابان‌های اصلی فاصله داشت پیش از دیگران در فصل زمستان بود ( ۰٫۰۵>p ). بین غلظت SPMA حل سکونت آنان نزدیک خیابان اصلی بود با کودکانی که محل سکونت آنان دور از جاده اصلی بود تفاوت معنی‌دار وجود داشت ( ۰٫۰۵>p ). در حالی که تفاوت معنی داری بین غلظت ttMA در دو گروه وجود نداشت. ولی مقادیر SPMA و ttMA در گروه مورد مطالعه در منطقه بوستانی در حومه آدلاید سکونت داشتند ( ۰٫۰۵>p ). نتیجه‌گیری: در مطالعه فوق مشخص گردید که فعالیت افراد و محل سکونت فاکتورهای مهم در مواجهه با بنزن در داخل شهرها بود و حساسیت شاخص SPMA بدترین مواجهه با بنزن در غلظت‌های کمتر از ۰/۵ قسمت در میلیون پیش‌ازا ttMA می‌باشد .