سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

استفاده از روش مقاومت سنجی الکتریکی در ژئوفیزیک مبتنی بر تئوری کاهش مقاومت خاک در مقابل جریان الکتریسیته تحت تأثیر اب است. مطالعاتی با هدف بررسی امکان استفاده از رابطه کمی بین مقاومت الکتریکی و درجه اشباع خاک برای اندازه گیری سریع و دقیق در جه اشباعخاک به عمل آمد. اهمیت و کاربرد این تحقیق در این است که،به عنوان یک تست غیر مخرب امکان اندازه گیری درجه اشباع و همچنین دنبال نمودن تغییرات آن را در نمونه های خاکی که تحت آزمایشات مختلف مکانیک خاک قرار دارند فراهم می سازد. سه سری آزمایشات بر روی نمونه های آزمایشگاهی با تراکم تقریبا یکسان و درصد رطوبت متفاوت انجام شد.. سری اول آزمایشات عبارت است از بررسی تاثیر مقدار ولتاژ اعمال شده بر نحوه توزیع آن در نمونه ونیز افت ولتاژ در محدوده تماس قطب ها با خاک. در سری دوم آزمایشات رابطه بین افت پتانسیل و درصد رطوبت و نیز درجه اشباع خاک مورد کنکاش واقع گردیده است. نتایج نشان می دهد که این تکنیکبه عنوان یک روش غیر مخرب و سریع می تواند با دقت خوبی درجه اشباع و درصد رطوبت خاک را اندازه گیری نماید. سومین سری آزمایشات به منظور بررسی کاربرد این تکنیک در اندازه گیری افزایش درجه اشباع خاک تحت تاثیر جریان مستمر اب انجام گردید.