سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود پارسائی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
کوروش شهریار – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت، دانشگاه صنعتی امی
پرویز معارف وند – عضو هیأت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه زنجان
همایون کتیبه –

چکیده:

براساس درزه نگاری انجام شده در دیواره های معدن مس سونگون و پردازش داده های حاصل، سیستم درزه های اصلی منطقه به صورت دو گروه درزه با روند عمومی شمال غربی ـ جنوب شرقی و شمال شرقی ـ جنوب غربی، با مقادیر متوسط طولهای بزرگتر و مساوی ۲۰ m ، فاصله داری ۱ m و بازشدگی مکانیکی ۶ mm است . همچنین با محاسبه به کمک روشهای تحلیلی و عددی، سیستم درزه های این معدن دارای فراوانی متوسط ۱/m درزه ، بازشدگی هیدرولیکی یا gr/ و دانسیتـه ۷۴ o F = 23/5 o C بوده و نسبت به آب زیرزمینی منطقه با دمای ۴/۹۱ Cm مؤثر ۰/۹۹۷ Cm 3و گـرانـروی دینـامیـکی ۰/۷۷۸ Pa.s ضـریب نفـوذپـذیـری تـوده سنگ دیواره، حدودm/s 10به توان۵- – ۱۰ به توان ۴-بوده و نحوه محاسبه و مقادیر دقیق تر مربوط به هر یک از روشها ، در متن مقاله ارائه شده است