سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میکائیل یوسف زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه فنی و مهندسی نوشیروانی مازندران باب
علی ناصح زاده – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه فنی و مهندسی نوشیروانی مازندران بابل

چکیده:

اساسی ترین پارامتر در مطالعه حرکت آب در خاک ضریب هدایت هیدرولیکی می باشد، که در دو حالت اشباع و غیراشباع بررسی می گردد. در تحقیق حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری رطوبت معرفی شده و با تلفیق آن با مدل کمپل در تعیین تئوریک منحنی رطوبتی خاک، روشی جدید برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاکهای غیر اشباع ارائه شده است. روش اندازه گیری رطوبت، استفاده از رطوبت سنجهای چهار الکترودی است که در لایه های خاک داخل محفظه آزمایش، جاگذاری میشوند. با استفاده از حل معادله دیفرانسیل ریچاردز به روش تفاضلات محدود ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مورد آزمایش که رس لای دار مازندران می باشد؛ با رطوبتهای اولیه مختلف تعیین می گردد. معادله برازشی ؟؟؟ تطبیق مناسبی با نتایج آزمایش ها برای بیان رابطه هدایت هیدرولیکی K و رطوبت حجمی ؟ نشان می دهد و نتایج در محدوده قابل قبولی برای این نوع خاک قرار می گیرد.