سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صراف‌زاده – UMR IR2B, CC23, UM2, 34095 Montpellier, France
جان ـ مری ناوارو – UMR IR2B, CC23, UM2, 34095 Montpellier, France

چکیده:

در یک فرایند کشت میکربی تعیین غلظت بیومس از اهمیت بسیاری برخوردار است ، چرا که این پارامتر در طراحی ،کنترل، بهینه سازی و افزایش مقیاس یک فرایند تخمیر مورد نیاز است، اندازه گیری بیومس بر مبنای خواص دی الکتریک سلولی سالیان درازی است که مورد توجه محققین بوده است و لیکن استفاده عملی از آن تنها در سالیان اخیر و پس از غلبه بر مشکلات تکنیکی آن محقق شده است، در این روش با در نظر گرفتن سلول به عنوان یک خازن ، کاپاسیتانس حاصل از القای یک میدان الکتریکی در محیط کشت با غلظت سلولی متناسب می گردد, این تناسب تنها میان سلولهای زنده برقرار می شود و به همین دلیل این روش قادر به تفکیک فازهای فیزیولوژیک در یک کشت سلولی می باشد, در این مقاله استفاده از این تکنیک در کشت یک باکتری اسپرولانت
مورد مطالعه قرار گرفته است , در طول کشت نیمه پیوسته باسیلوس تورینجنسیس در یک فرما نتور ۲۰ لیتری، بیومس با روشهای دیگری چون دانسیته نوری، وزن خشک وشمارش سلولی نیز اندازه گیری شد, ارتباط میان این اندازه گیریها و کاپاسیتانس امکان تفکیک سه فاز مشخص : رشد، انتقالی و اسپرولاسیون را به صورت در جا فراهم نمود, کاهش کاپاسیتانس در فاز اسپرولاسیون نیز نشان داد که درصد توسعه اسپرولاسیون را می توان به راحتی بر مبنای این کاهش تخمین زد,