مقاله اندازه‌ گيري تمايل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد براي آبهاي زيرزميني: با استفاده از برنامه‌ ريزي رياضي پارامتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۱۰ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: اندازه‌ گيري تمايل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد براي آبهاي زيرزميني: با استفاده از برنامه‌ ريزي رياضي پارامتريک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت ‌گذاري آب
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله ارزش‌ گذاري
مقاله برنامه ‌ريزي رياضي پارامتريک
مقاله دشت رامجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت ‌گذاري آب يک ابزار سياسي جهت افزايش كارايي آب، كاهش تقاضاي آب، مديريت سيستم ‌هاي آبياري و بازگشت هزينه ‌ها مي‌ باشد. بر اساس اصول قيمت ‌گذاري آب، قيمت آب بايد منعكس‌ كننده هزينه فرصت آب باشد. در اين مطالعه، روش برنامه ‌ريزي رياضي پارامتريک جهت اندازه‌ گيري تمايل به پرداخت براي آبهاي زيرزميني، تحت شرايط مختلف عرضه آب و الگوي كشت و در دوره ‌هاي زماني مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده ‌هاي مورد نياز از يک نمونه تصادفي مشتمل بر ۱۹۰ كشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با يک روش نمونه‌ گيري تصادفي طبقه ‌بندي شده انتخاب شدند. نتايج حاصل از روش برنامه ‌ريزي رياضي پارامتريک نشان مي ‌دهد كه ارزش تمايل به پرداخت به طور ميانگين بين ۴۲۷ تا ۵۶۲ ريال بر مترمكعب متغير است. بنابراين كشاورزان تمايل به پرداختي حدود ۵٫۱ برابر قيمت جاري آب دارند. تمايل به پرداخت كشاورزاني كه به طور تلفيقي از آبهاي زيرزميني و سطحي استفاده مي ‌كنند كمتر از تمايل به پرداخت كشاورزاني است كه فقط آبهاي زيرزميني را در اختيار دارند. نتايج همچنين نشان مي ‌دهند كه تقاضاي آب در فصول مرطوب كشش ‌پذير (Η=۱٫۳۷) و در فصول خشک كشش ‌نا‌پذير (Η=۰٫۳۹) است. نهايتا مي ‌توان گفت كه تمايل كشاورزان براي استفاده از استراتژي ‌هاي كم ‌آبياري و افزايش راندمان آبياري، با افزايش قيمت آب افزايش مي ‌يابد.