سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بیجاری – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول حجی – استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله تعیین اندازه بهینه دسته تولید در محیط های تولیدی، مونتاژ مطابق سفارش مشتری بررسی شده است و یک روش جدید برای برنامه ریزی تولید در این قبیل سیستمهای تولیدی ارائه شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از توزیع احتمالی محصولات نهایی، برنامه ریزی تولید محصولات نیم ساخته دوره به دوره انجام می شود. در ابتدای هر دوره برای یک دوره آینده تصمیم گیری می شود.
فاصله زمانی مناسب بین زمان تصمیم گیری و دوره ای که برای آن برنامه ریزی می شود، بستگی به مدت زمان ساخت و تهیه محصولات نیم ساخته و اجزای آنها دارد. دراین فاصله زمانی محصولات نیم ساخته برای تولید محصولات نهایی مصرف می شوند، و بر اساس برنامه ای که در دوره های قبل تهیه شده تولید می گردند. بنابراین موجودی ابتدایی دوره یک متغیر تصادفی است . روش ارائه شده برای برنامه ریزی تولید یک خانواده از محصولات نیم ساخته که در هر محصول نهایی فقط یک نوع از این خانواده استفاده می شود. در محیط هایی با هزینه آماده سازی ناچیز، مناسب است. در هر محصول نهایی فقط یک نوع از این خانواده استفاده شود. درمحیط هایی با هزینه آماده سازی ناچیز، مناسب است. در راه حل ارائه شده با استفاده از ضرایب لاگرانژ مقادیر بهینه تولید محصولات نیم ساخته با محدودیت ظرفیت تولید بدست آمده اند.