مقاله اندازه کارايي مبتني بر مولفه هاي به هم وابسته يک واحد تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اندازه کارايي مبتني بر مولفه هاي به هم وابسته يک واحد تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتيموري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمي سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پوششي داده ها روشي براي اندازه گيري کارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيري متجانس مي باشد. در بسياري از کاربردهاي اين تکنيک واحدهاي تحت ارزيابي، خود به مولفه هاي کوچکتري تقسيم مي شوند که هر کدام ورودي هايي را جهت توليد خروجي هايي مصرف مي کنند. در اين مقاله تحليل کارايي حالتي را در نظر مي گيريم که مولفه ها به هم وابسته اند. از اين جهت که قسمتي از خروجي هاي توليد شده توسط يک مولفه به عنوان ورودي براي مولفه بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند. بنابراين هر مولفه دو دسته خروجي توليد مي کند: دسته اول به طرف بيرون سيستم هدايت مي شود و بخشي از خروجي هاي دسته دوم به عنوان ورودي براي مولفه بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند. فرض کنيد خروجي دسته دوم يک بردار k بعدي باشد. مي خواهيم از بين اين بردار k تايي، يک بردار r تايي l≤r<k انتخاب و به عنوان ورودي براي مولفه بعدي مورد استفاده قرار دهيم. سوال اين است کدام انتخاب کارايي کل واحد تصميم گيري را حداکثر مي کند. در اين مقاله کارايي مولفه اي واحدهاي تصميم گيري با توجه به وابستگي مذکور ارايه خواهد شد. به کمک يک مساله برنامه ريزي خطي مختلط صفر- يک، اندازه کارايي کلي و کارايي مولفه هاي واحد در چنين وضعيتي محاسبه خواهد شد. نشان داده مي شود اندازه کارايي کلي ترکيب محدبي از کارايي مولفه ها است.