مقاله اندازه گيري اتوماتيک آهنگ تغييرات شعاعي ديواره شريان کاروتيد با استفاده از تصاوير متوالي فراصوتي؛ الگوريتم حداکثر گراديان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري اتوماتيک آهنگ تغييرات شعاعي ديواره شريان کاروتيد با استفاده از تصاوير متوالي فراصوتي؛ الگوريتم حداکثر گراديان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولتراسوند
مقاله رفتار بيومکانيکي شريان کاروتيد
مقاله الگوريتم ماکزيمم گراديان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي مهرآور
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ديزجي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: صابري هژير
جناب آقای / سرکار خانم: گرايلو هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه يک روش آناليز کامپيوتري با استفاده از برنامه گراديان بيشينه براي استخراج تغييرات لحظه اي ديواره دور و نزديک شريان کاروتيد مشترک با استفاده از تصاوير متوالي فراصوتي ارايه شده است. در اين کاربري خاص؛ برنامه گراديان بيشينه اصلاح شده و چند مشخصه از الگوريتم برنامه ريزي پويا به آن اضافه شده است.
روش ها: برنامه روي شريان کاروتيد مشترک ۱۵ دواطلب سالم مورد ارزيابي قرار گرفت. اندازه موضعي شدت روشنايي رگ؛ گراديان شدت روشنايي و شرايط مرزي از تمام تصاوير فراصوتي متوالي و در طول سه سيکل قلبي استخراج شد. در اين مطالعه تغييرات لحظه اي ديواره هاي دور و نزديک و نيز قطر لومن شريان برآورد شد. براي اعتبارسنجي روش اتوماتيک؛ اندازه گيري هاي دستي انجام گرفت و با روش اتوماتيک مقايسه شد. سپس قطر در حداکثر سيستول؛ در انتهاي دياستول و نيز قطر ميانگين در طول سه دوره قلبي با استفاده از روش اتوماتيک استخراج شد و با اندازه گيري هاي حاصله به روش دستي مقايسه شد.
يافته ها: با استفاده از آناليز توصيفي pair t-test تمايز معني داري ميان دو روش اتوماتيک و دستي مشاهده نشد (عدد p بيش تر از ۰٫۰۵). همبستگي معني داري ميان پارامترهاي اندازه گيري شده با روش اتوماتيک و روش دستي با آناليز همبستگي (ضريب برازش ۰٫۸۵ با عدد p کمتر از ۰٫۰۵) و با تورش ناچيز (۰٫۰۰۳ ميلي متر) نيز توسط آناليز Bland-Altman تعيين شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که روش آناليز کامپيوتري قادر است به طور اتوماتيک تغييرات لحظه اي ديواره شريان را در تصاوير فراصوتي متوالي استخراج کند.