مقاله اندازه گيري اصطکاک مفصل زانوي خرگوش به روش نوسان آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري اصطکاک مفصل زانوي خرگوش به روش نوسان آزاد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب اصطکاک مفصل
مقاله زانو
مقاله خرگوش
مقاله شيب افت نوسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روان بد رويا
جناب آقای / سرکار خانم: تركمان گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: استكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اصطکاک مفصل زانوي خرگوش به وسيله دستگاه طراحي شده سنجش اصطکاک مفصل به روش نوسان آزاد که در تشخيص و بررسي تغييرات اصطکاک مفصل متعاقب استئوآرتروز، همارتروز و آسيب هاي مفصلي موثر خواهد بود.
مواد و روش ها: ضريب اصطکاک ده مفصل زانوي خرگوش نر بالغ آلبينو (۵ زانوي چپ و ۵ زانوي راست) به وزن ۱٫۵۹±۰٫۲۷ کيلوگرم پس از طراحي و تدوين دستگاه و نرم افزار پردازشي آن در گروه فيزيوتراپي دانشگاه تربيت مدرس، اندازه گيري شد. حداکثر زاويه انحراف اوليه، تعداد نوسانات تا رسيدن به تعادل، ضريب اصطکاک مفصل به روش خطي بر اساس فرمول استانتون، برازش منحني نمايي و خطي و افت متوسط خطي و لگاريتمي منحني نوسان اندازه گيري شد.
نتايج: حداکثر انحراف آونگ پس از رها شدن در مفاصل سمت چپ بيشتر از مفاصل سمت راست بود (P<0.001). تعداد نوسانات تا رسيدن به تعادل نيز در زانوي چپ بيشتر از زانوي راست بود (P=0.005). تمام روش هاي سنجش اصطکاک مفصل با يکديگر هماهنگ بوده و اصطکاک را در سمت راست بيشتر از سمت چپ نشان داد.
نتيجه گيري: الگوي تغييرات دامنه نوسانات مفصل رفتاري غيرخطي دارد. ضريب اصطکاک مفصل به روش نمايي کمتر از خطي است و رفتار اصطکاک زانوهاي چپ و راست در خرگوش با هم متفاوت است و نشان مي دهد که استفاده از يک گروه کنترل مستقل در مطالعات ضروري است و نمي توان پاي مقابل را به عنوان کنترل در نظر گرفت. دستگاه سنجش اصطکاک مفصل، قابليت ارزيابي تغييرات ضريب اصطکاک، مفصل را پس از کاربرد روش هاي مختلف درماني دارد. اين تغييرات مي تواند در تشخيص و ارزيابي بيماري هاي مفصلي و يافتن روش هايي براي درمان اين آسيب شناسي ها نقش به سزايي داشته باشد.