مقاله اندازه گيري دوز جذبي كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان در آزمايش سنتي گرافي كليه با راديو داروهاي ۹۹mTc-EC و ۹۹mTc-DTPA با استفاده از فنتوم به روش دوزيمتري ترمولومينسانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري دوز جذبي كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان در آزمايش سنتي گرافي كليه با راديو داروهاي ۹۹mTc-EC و ۹۹mTc-DTPA با استفاده از فنتوم به روش دوزيمتري ترمولومينسانس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوز جذبي اندام ها
مقاله سنتي گرافي کليه
مقاله دوزيمتري ترمولومينسانس
مقاله فنتوم معادل بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي زاده توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه اندازه گيري دوز رسيده به كليه ها، مثانه، كبد و تخمدان در سنتي گرافي كليه با راديو داروي ۹۹mTc (99mTc-EC-Ethylene dicysteine) و مقايسه آن با دوز رسيده از راديو داروي ۹۹mTc-DTPA (99mTc- Dietheylne Triamine Penta-Acid) مي باشد، كه به طور متداول در سنتي گرافي كليه از آن استفاده مي شود.
روش كار: اين مطالعه از نوع كاربردي مي باشد. در اين پژوهش ابتدا از يك فنتوم آب با ابعاد هندسي مشابه بدن، متشكل از قسمت هاي تنه و شكم استفاده شد. در داخل قسمت هاي شكم و تنه، فنتوم هاي كليه، كبد، مثانه و تخمدان از جنس
Perspex با ابعاد استاندارد مطابق با دستورالعمل  ICRP 23ساخته و در داخل فنتوم شكم و تنه قرار گرفت. براي دوزيمتري از ۳۰ تراشه مكعبي شكل ليتيم فلورايد دوزيمتر ترمولومينسانس  (TLD-100)استفاده گرديد. دوز رسيده به كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان ها با توزيع مقادير متفاوت از راديو داروهاي ۹۹mTc-EC و ۹۹mTc-DTPA كه در كلينيك از آن ها استفاده مي شود، در قسمت هاي مختلف فنتوم قرار داده شده و دوز جذبي اندام و نيز دوز سطحي در ناحيه هر اندام اندازه گيري شد. سپس با اندازه گيري دوز جذبي پوست در نواحي كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان ها در ۲۰ بيمار زن (۱۰ بيمار براي هر راديو دارو) تحت اسكن كليه، دوز جذبي اندام هاي مذكور با استفاده از نتايج به دست آمده از فنتوم محاسبه گرديد. در اين طرح، نتايج با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ به طوري كه ابتدا با استفاده از آزمون One-sample Kolmogorov-Smirnov نرمال بودن توزيع داده ها بررسي شد و سپس با استفاده از آزمون آماري t-test مقايسه اي بين مقادير ميانگين دوز جذبي بين دو گروه از بيماران تحت اسكن كليه با دو راديو دارو انجام گرفت.
يافته ها: نتايج اندازه گيري دوز سطح پوست و دوز جذبي كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان ها ارتباط خطي خوبي را با يكديگر نشان مي دادند. همچنين رابطه بين دوز جذبي و دوز سطح پوست اندام هاي مذكور با اكتيويته كل به كار رفته به صورت خطي تغيير مي كرد. دوز جذبي محاسبه شده اندام هاي مورد نظر با راديو داروهاي ۹۹mTc-EC و ۹۹mTc-DTPA عبارتند از:
الف: براي مثانه به ترتيب ۲٫۹۱±۰٫۷۴mrad/mCi و ۴٫۴۲±۰٫۹۸mrad/mCi بود (P=0.001).
ب: براي كبد براي به ترتيب ۱٫۵۸±۰٫۰۱۹mrad/mCi و  2.44±۰٫۴۴mrad/mCiبود (P=0.000).
ج: براي كليه چپ در اسكن به ترتيب ۲٫۶۰±۰٫۱۴mrad/mCi و، ۴٫۱۱±۰٫۹۳mrad/mCi بود (P=0.000).
د: براي كليه راست در اسكن به ترتيب ۲٫۶۷±۰٫۰۳۶mrad/mCi و، ۴٫۰۴±۱٫۰۶mrad/mCi بود (P=0.003).
ه: و براي تخمدان ها نيز به ترتيب ۱٫۶۲±۰٫۰۲۵mrad/mCi و، ۲٫۵۵±۰٫۲۸mrad/mCi بود (P=0.000).
نتيجه گيري: به طوركلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه در بيماران تحت اسكن كليه با راديو داروي ۹۹mTc-EC دوز جذبي كليه ها، كبد، مثانه و تخمدان ها در مقايسه با دوز جذبي از راديو داروي  99mTc-DTPAبه طور قابل ملاحظه اي كمتر است. راديو داروي ۹۹mTc-EC با توجه به مزاياي ديگري مانند سهولت تهيه، كم هزينه بودن، برداشت كبدي ناچيز، دفع كليوي سريع و تصاوير با كيفيت بالا كه نسبت به راديو داروي ۹۹mTc-DTPA دارد، مي تواند به عنوان راديو داروي مناسب در اسكن راديوايزوتوپي كليه در بخش هاي پزشكي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد.